• ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس مدیا هایسنس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60Q8VHR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60Q8VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

152,027,000 تومان

121,621,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60K6HR3 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

149,600,000 تومان

121,176,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60QN6VHR 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60QN6VHR جی پلاس

گارانتی : گلدیران

136,950,000 تومان

123,255,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48Q8VHR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48Q8VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

131,502,800 تومان

105,202,240 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60L8HR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

124,369,000 تومان

113,175,790 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48QN6VHR 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

118,461,200 تومان

91,215,124 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48L8HR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

107,692,000 تومان

97,999,720 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

107,430,400 تومان

82,721,408 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60R8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60R8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

107,430,400 تومان

82,721,408 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN6FHR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

107,430,000 تومان

82,721,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN6FHR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

100,623,600 تومان

77,480,172 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

100,623,600 تومان

77,480,172 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48R8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48R8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

100,623,600 تومان

77,480,172 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

97,664,000 تومان

75,201,280 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36Q6VHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36Q6VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

95,299,600 تومان

76,239,680 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30Q6VHR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30Q6VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

87,180,500 تومان

68,000,790 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36QN6VHR 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

85,848,400 تومان

70,395,688 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36L6HR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36L6HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

85,800,000 تومان

70,356,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30K6HR3 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

84,000,000 تومان

68,880,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

83,344,800 تومان

64,175,496 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV36MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV36MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

80,800,000 تومان

64,640,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30QN6VHR 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

78,534,500 تومان

61,256,910 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36R6FHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

74,324,250 تومان

57,229,673 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36PN6FHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

74,324,250 تومان

57,229,673 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24Q6VHR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24Q6VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

73,071,900 تومان

56,265,363 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

71,402,100 تومان

54,979,617 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30L6HR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30L6HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

71,395,000 تومان

61,399,700 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24QN6VHR 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24QN6VHR جی پلاس

گارانتی : گلدیران

65,825,100 تومان

51,343,578 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

63,397,950 تومان

48,816,422 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30PN6FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

63,397,950 تومان

49,450,401 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30R6FHR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

63,397,950 تومان

48,816,422 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24L6HR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24L6HR1 جی پلاس
A+

گارانتی : گلدیران

59,841,000 تومان

52,061,670 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV24MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV24MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,370,000 تومان

54,026,700 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24R6FHR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

55,266,750 تومان

42,555,398 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24PN6FHR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

55,266,750 تومان

43,108,065 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV18MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV18MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

31,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36K6HR3 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48K6HR3 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24K6HR3 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24K6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24JN6HR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24JN6HR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24KU6HR3 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24KU6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30KU6HR3 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30KU6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36KU6HR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36KU6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48KU8HR3 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48KU8HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود