• ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس مدیا هایسنس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60K6HR3 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

124,900,000 تومان

106,165,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60L8HR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

124,369,000 تومان

106,957,340 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

112,706,000 تومان

95,800,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48L8HR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

107,692,000 تومان

91,538,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

97,664,000 تومان

83,991,040 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

86,328,000 تومان

74,242,080 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV36MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV36MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

80,800,000 تومان

64,640,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36L6HR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36L6HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

78,044,000 تومان

66,337,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36QN6VHR 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

78,044,000 تومان

67,117,840 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

71,504,000 تومان

60,778,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30L6HR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30L6HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

71,395,000 تومان

61,399,700 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30K6HR3 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

71,395,000 تومان

65,683,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30QN6VHR 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

71,395,000 تومان

62,113,650 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36PN6FHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

63,765,000 تومان

51,649,650 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

61,258,000 تومان

52,069,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24L6HR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24L6HR1 جی پلاس
A+

گارانتی : گلدیران

59,841,000 تومان

52,061,670 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24QN6VHR 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24QN6VHR جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,841,000 تومان

52,061,670 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

54,391,000 تومان

46,232,350 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30PN6FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

54,391,000 تومان

46,776,260 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV24MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV24MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

53,370,000 تومان

49,100,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24PN6FHR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

47,415,000 تومان

38,406,150 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV18MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV18MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

31,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60QN6VHR 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60QN6VHR جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN6FHR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN6FHR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30R6FHR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36R6FHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24R6FHR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48R8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48R8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60R8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60R8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36K6HR3 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48K6HR3 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24K6HR3 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24K6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24JN6HR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24JN6HR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24KU6HR3 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24KU6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30KU6HR3 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30KU6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36KU6HR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36KU6HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48KU8HR3 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48KU8HR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود