انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ9250S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ9250S

GPlus Television Model GTV 82LQ9250S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 62,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU9250S


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU9250S

GPlus Television Model GTV 82LU9250S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 54,000,000 تومان

قیمت نهایی: 52,920,000 تومان

تخفیف


1,080,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75MU722N "75


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75MU722N

GPlus Television Model GTV 75MU722N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 39,000,000 تومان

قیمت نهایی: 37,050,000 تومان

تخفیف


1,950,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PQ732S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PQ732S

GPlus Television Model GTV 65PQ732S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 27,000,000 تومان

قیمت نهایی: 25,110,000 تومان

تخفیف


1,890,001 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S

GPlus Television Model GTV 65MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 26,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU721S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU721S

GPlus Television Model GTV 65PU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,700,000 تومان

قیمت نهایی: 24,297,000 تومان

تخفیف


2,403,000 تومان

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU742N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU742N

GPlus Television Model GTV 65PU742N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,000,000 تومان

قیمت نهایی: 23,400,000 تومان

تخفیف


2,600,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S

GPlus Television Model GTV 65LU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 25,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU722S "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU722S

GPlus Television Model GTV 58PU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,500,000 تومان

قیمت نهایی: 15,400,000 تومان

تخفیف


2,100,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PQ732S "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PQ732S

GPlus Television Model GTV 55PQ732S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,000,000 تومان

قیمت نهایی: 16,150,000 تومان

تخفیف


850,000 تومان

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU716N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU716N

GPlus Television Model GTV 55PU716N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,000,000 تومان

قیمت نهایی: 14,560,000 تومان

تخفیف


1,440,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55MU732S "55


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55MU732S

GPlus Television Model GTV 55MU732S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,400,000 تومان

قیمت نهایی: 14,938,000 تومان

تخفیف


462,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU742N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU742N

GPlus Television Model GTV 50PU742N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,270,000 تومان

قیمت نهایی: 11,943,000 تومان

تخفیف


1,327,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU722S


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU722S

GPlus Television Model GTV 50MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,700,000 تومان

قیمت نهایی: 12,192,000 تومان

تخفیف


508,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU7230S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU7230S

GPlus Television Model GTV 50LU7230S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,200,000 تومان

قیمت نهایی: 11,834,000 تومان

تخفیف


366,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PH512N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PH512N

GPlus Television Model GTV 50PH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,150,000 تومان

قیمت نهایی: 9,477,500 تومان

تخفیف


1,672,500 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MH512N "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MH512N

GPlus Television Model GTV 50MH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,500,000 تومان

قیمت نهایی: 9,135,000 تومان

تخفیف


1,365,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PU742N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PU742N

GPlus Television Model GTV 43PU742N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,400,000 تومان

قیمت نهایی: 9,464,000 تومان

تخفیف


936,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU7130S "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU7130S

GPlus Television Model GTV 43LU7130S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH416N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH416N

GPlus Television Model GTV 43PH416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,200,000 تومان

قیمت نهایی: 7,298,000 تومان

تخفیف


902,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH612N "42

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH612N

GPlus Television Model GTV 42MH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,900,000 تومان

قیمت نهایی: 7,110,000 تومان

تخفیف


790,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر تمام اچ دی – FULL HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B "43


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B

GPlus Television Model GTV 43LH4122B

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,400,000 تومان

قیمت نهایی: 7,178,000 تومان

تخفیف


222,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N

GPlus Television Model GTV 43LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,150,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH416N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH416N

GPlus Television Model GTV 40PH416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,900,000 تومان

قیمت نهایی: 6,003,000 تومان

تخفیف


897,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40MH416N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40MH416N

GPlus Television Model GTV 40MH416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,700,000 تومان

قیمت نهایی: 6,231,000 تومان

تخفیف


469,001 تومان

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD416N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD416N

GPlus Television Model GTV 32PD416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,400,000 تومان

قیمت نهایی: 4,752,000 تومان

تخفیف


648,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD416N


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD416N

GPlus Television Model GTV 32MD416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,200,000 تومان

قیمت نهایی: 4,940,000 تومان

تخفیف


260,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N

GPlus Television Model GTV 32MD414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,200,000 تومان

قیمت نهایی: 4,940,000 تومان

تخفیف


260,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH612N

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH612N

GPlus Television Model GTV 43PH612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU726N

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU726N

GPlus Television Model GTV 55PU726N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU726N

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU726N

GPlus Television Model GTV 50PU726N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK8100 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK8100

LG Television Model 55SK8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S

GPlus Television Model GTV 82LQ921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S "75

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S

GPlus Television Model GTV 75LQ921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S "65


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S

GPlus Television Model GTV 65LQ721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

GPlus Television Model GTV 43LU722S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU722S "58

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU722S

GPlus Television Model GTV 58LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

GPlus Television Model GTV 65LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU721S "58


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU721S

GPlus Television Model GTV 58LU721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S "65

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S

GPlus Television Model GTV 65LU821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ELED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU722S "55

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU722S

GPlus Television Model GTV 55LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S

GPlus Television Model GTV 50LU721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S

GPlus Television Model GTV 50LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N

GPlus Television Model GTV 43LH612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N

GPlus Television Model GTV 50LH512N

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD412N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD412N

GPlus Television Model GTV 32LD412N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD612N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD612N

GPlus Television Model GTV 32LD612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N "42

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N

GPlus Television Model GTV 42MH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S "58

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S

GPlus Television Model GTV 58MU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 50UM7340 "50


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 50UM7340

LG Television Model 50UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK6100 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK6100

LG Television Model 49LK6100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK6100 "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK6100

LG Television Model 43LK6100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SM8100 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SM8100

LG Television Model 49SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SM8100 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SM8100

LG Television Model 55SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SM8100 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SM8100

LG Television Model 65SM8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SM9000 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SM9000

LG Television Model 55SM9000

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SM9000 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SM9000

LG Television Model 65SM9000

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SM8600 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SM8600

LG Television Model 55SM8600

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SM8600 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SM8600

LG Television Model 65SM8600

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SM8600 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SM8600

LG Television Model 49SM8600

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55B7 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55B7

LG Television Model OLED55B7

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UM7450 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UM7450

LG Television Model 55UM7450

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LM5500 "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LM5500

LG Television Model 43LM5500

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK6300 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK6300

LG Television Model 65UK6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK9500 "65

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK9500

LG Television Model 65SK9500

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SM8500 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SM8500

LG Television Model 65SM8500

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C8 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8

LG Television Model OLED55C8

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK5730 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK5730

LG Television Model 49LK5730

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK5730 "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK5730

LG Television Model 43LK5730

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32FD512N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32FD512N

GPlus Television Model GTV 32FD512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43FH512N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43FH512N

GPlus Television Model GTV 43FH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50FH512N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50FH512N

GPlus Television Model GTV 50FH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40FH512A "40


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40FH512A

GPlus Television Model GTV 40FH512A

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI "55

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI

LG Television Model OLED55B8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S

GPlus Television Model GTV 50JU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N

GPlus Television Model GTV 55JU922N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S

GPlus Television Model GTV 55JU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N

GPlus Television Model GTV 50JU922N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD712N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD712N

GPlus Television Model GTV 32JD712N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD612N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD612N

GPlus Television Model GTV 32JD612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UN8060 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UN8060

LG Television Model 65UN8060

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه UHD 4K
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر