انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 98RQ852N "98

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 98RQ852N

GPlus Television Model GTV 98RQ852N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 149,000,000 تومان

قیمت نهایی: 134,100,000 تومان

تخفیف


14,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85RQ842N "85


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85RQ842N

GPlus Television Model GTV 85RQ842N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 98,800,000 تومان

قیمت نهایی: 84,968,000 تومان

تخفیف


13,832,001 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K (Ultra HD)
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85PQ844CN "85

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85PQ844CN

GPlus Television Model GTV 85PQ844CN

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 98,800,000 تومان

قیمت نهایی: 88,920,000 تومان

تخفیف


9,880,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM924CS "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM924CS

GPlus Television Model GTV 75PQM924CS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 82,000,000 تومان

قیمت نهایی: 72,160,000 تومان

تخفیف


9,840,000 تومان

تکنولوژی صفحه QMLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM922S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM922S

GPlus Television Model GTV 75PQM922S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 79,500,000 تومان

قیمت نهایی: 75,525,000 تومان

تخفیف


3,975,000 تومان

تکنولوژی صفحه QMLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQ822S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQ822S

GPlus Television Model GTV 75PQ822S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 72,900,000 تومان

قیمت نهایی: 65,610,000 تومان

تخفیف


7,290,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU822S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU822S

GPlus Television Model GTV 75PU822S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 69,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RQ832S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RQ832S

GPlus Television Model GTV 75RQ832S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 65,900,000 تومان

قیمت نهایی: 57,992,000 تومان

تخفیف


7,908,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQM922S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQM922S

GPlus Television Model GTV 65RQM922S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 64,000,000 تومان

قیمت نهایی: 56,320,000 تومان

تخفیف


7,680,000 تومان

تکنولوژی صفحه QMLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RU832S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RU832S

GPlus Television Model GTV 75RU832S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 59,500,000 تومان

قیمت نهایی: 52,360,000 تومان

تخفیف


7,140,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K (Ultra HD)
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU824S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU824S

GPlus Television Model GTV 75PU824S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 59,500,000 تومان

قیمت نهایی: 53,550,000 تومان

تخفیف


5,950,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PQ738CS "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PQ738CS

GPlus Television Model GTV 65PQ738CS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 38,000,000 تومان

قیمت نهایی: 34,960,000 تومان

تخفیف


3,040,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQ752S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQ752S

GPlus Television Model GTV 65RQ752S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 38,000,000 تومان

قیمت نهایی: 32,300,000 تومان

تخفیف


5,700,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU751S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU751S

GPlus Television Model GTV 65PU751S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,500,000 تومان

قیمت نهایی: 32,305,000 تومان

تخفیف


3,195,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU741S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU741S

GPlus Television Model GTV 65PU741S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU750CN "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU750CN

GPlus Television Model GTV 65PU750CN

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 34,500,000 تومان

قیمت نهایی: 31,050,000 تومان

تخفیف


3,450,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RU742N "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RU742N

GPlus Television Model GTV 65RU742N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 34,500,000 تومان

قیمت نهایی: 28,290,000 تومان

تخفیف


6,210,000 تومان

کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RQ752S "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RQ752S

GPlus Television Model GTV 55RQ752S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,500,000 تومان

قیمت نهایی: 21,675,000 تومان

تخفیف


3,825,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58RU732N "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58RU732N

GPlus Television Model GTV 58RU732N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,500,000 تومان

قیمت نهایی: 21,420,000 تومان

تخفیف


4,080,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU728N "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU728N

GPlus Television Model GTV 58PU728N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,500,000 تومان

قیمت نهایی: 23,715,000 تومان

تخفیف


1,785,001 تومان

کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PQ738CS "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PQ738CS

GPlus Television Model GTV 55PQ738CS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,300,000 تومان

قیمت نهایی: 24,288,000 تومان

تخفیف


1,012,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU726N "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU726N

GPlus Television Model GTV 58PU726N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU722CN "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU722CN

GPlus Television Model GTV 55PU722CN

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,000,000 تومان

قیمت نهایی: 20,930,000 تومان

تخفیف


2,070,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RU722N "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RU722N

GPlus Television Model GTV 55RU722N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,000,000 تومان

قیمت نهایی: 19,090,000 تومان

تخفیف


3,910,001 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ738CS "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ738CS

GPlus Television Model GTV 50PQ738CS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,900,000 تومان

قیمت نهایی: 18,601,000 تومان

تخفیف


2,299,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50RQ752S "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50RQ752S

GPlus Television Model GTV 50RQ752S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,900,000 تومان

قیمت نهایی: 17,556,000 تومان

تخفیف


3,344,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ736S "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ736S

GPlus Television Model GTV 50PQ736S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 20,100,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50RU762S "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50RU762S

GPlus Television Model GTV 50RU762S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,200,000 تومان

قیمت نهایی: 15,744,000 تومان

تخفیف


3,456,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K (Ultra HD)
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU748N "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU748N

GPlus Television Model GTV 50PU748N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,200,000 تومان

قیمت نهایی: 17,664,000 تومان

تخفیف


1,536,000 تومان

کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU746N "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU746N

GPlus Television Model GTV 50PU746N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 18,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV U50E616N "50

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV U50E616N

NEXAR Television Model NTV U50E616N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 17,200,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43RU762S "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43RU762S

GPlus Television Model GTV 43RU762S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,900,000 تومان

قیمت نهایی: 13,857,000 تومان

تخفیف


1,043,001 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PU748N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PU748N

GPlus Television Model GTV 43PU748N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,900,000 تومان

قیمت نهایی: 13,559,000 تومان

تخفیف


1,341,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU726N "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU726N

GPlus Television Model GTV 50PU726N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 14,100,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH622N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH622N

GPlus Television Model GTV 43PH622N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,600,000 تومان

قیمت نهایی: 10,710,000 تومان

تخفیف


1,890,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43RH614N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43RH614N

GPlus Television Model GTV 43RH614N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,600,000 تومان

قیمت نهایی: 11,718,000 تومان

تخفیف


882,001 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH618N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH618N

GPlus Television Model GTV 43PH618N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,300,000 تومان

قیمت نهایی: 11,685,000 تومان

تخفیف


615,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43RH414N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43RH414N

GPlus Television Model GTV 43RH414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,500,000 تومان

قیمت نهایی: 10,695,000 تومان

تخفیف


805,001 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH620N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH620N

GPlus Television Model GTV 40PH620N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,500,000 تومان

قیمت نهایی: 10,235,000 تومان

تخفیف


1,265,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH422N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH422N

GPlus Television Model GTV 43PH422N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,500,000 تومان

قیمت نهایی: 10,005,000 تومان

تخفیف


1,495,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H43E614N "43

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H43E614N

NEXAR Television Model NTV H43E614N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,200,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N

GPlus Television Model GTV 43PH420N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,100,000 تومان

قیمت نهایی: 10,434,000 تومان

تخفیف


666,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N

GPlus Television Model GTV 43PH420N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,100,000 تومان

قیمت نهایی: 10,434,000 تومان

تخفیف


666,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH418N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH418N

GPlus Television Model GTV 43PH418N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,100,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH420N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH420N

GPlus Television Model GTV 40PH420N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,400,000 تومان

قیمت نهایی: 9,360,000 تومان

تخفیف


1,040,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H43E414N "43

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H43E414N

NEXAR Television Model NTV H43E414N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,300,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B "43


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B

GPlus Television Model GTV 43LH4122B

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,300,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H43C612N "43

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H43C612N

NEXAR Television Model NTV H43C612N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N

GPlus Television Model GTV 43LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,550,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H40E414N "40

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H40E414N

NEXAR Television Model NTV H40E414N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H43C412N "43

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H43C412N

NEXAR Television Model NTV H43C412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 8,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD620N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD620N

GPlus Television Model GTV 32PD620N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,200,000 تومان

قیمت نهایی: 7,626,000 تومان

تخفیف


574,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32RD614N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32RD614N

GPlus Television Model GTV 32RD614N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,200,000 تومان

قیمت نهایی: 7,298,000 تومان

تخفیف


902,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H40C412N "40

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H40C412N

NEXAR Television Model NTV H40C412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,000,000 تومان

قیمت نهایی: 7,600,000 تومان

تخفیف


400,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD618N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD618N

GPlus Television Model GTV 32PD618N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,950,000 تومان

قیمت نهایی: 7,632,000 تومان

تخفیف


318,000 تومان

تکنولوژی صفحه HD
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32RD414N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32RD414N

GPlus Television Model GTV 32RD414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,200,000 تومان

قیمت نهایی: 6,480,000 تومان

تخفیف


720,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD420N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD420N

GPlus Television Model GTV 32PD420N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,200,000 تومان

قیمت نهایی: 6,696,000 تومان

تخفیف


504,001 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV D32E414N "32

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV D32E414N

NEXAR Television Model NTV D32E414N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV D32C412N

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV D32C412N

NEXAR Television Model NTV D32C412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,150,000 تومان

قیمت نهایی: 5,412,000 تومان

تخفیف


738,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S

GPlus Television Model GTV 82LQ921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU726N

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU726N

GPlus Television Model GTV 55PU726N

گارانتی : گلدیران