انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S "82

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S

GPlus Television Model GTV 82KE821S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 48,000,000 تومان

قیمت نهایی: 47,520,000 تومان

تخفیف


480,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ9250S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ9250S

GPlus Television Model GTV 75LQ9250S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 46,000,000 تومان

قیمت نهایی: 42,780,000 تومان

تخفیف


3,220,001 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S

GPlus Television Model GTV 75LQ921S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 42,000,000 تومان

قیمت نهایی: 39,060,000 تومان

تخفیف


2,940,001 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S

GPlus Television Model GTV 75KE921S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE821S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE821S

GPlus Television Model GTV 75KE821S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S

GPlus Television Model GTV 65LU821S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,500,000 تومان

قیمت نهایی: 22,540,000 تومان

تخفیف


1,960,000 تومان

تکنولوژی صفحه ELED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S "65


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S

GPlus Television Model GTV 65LQ721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,500,000 تومان

قیمت نهایی: 21,620,000 تومان

تخفیف


1,880,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S

GPlus Television Model GTV 65MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,000,000 تومان

قیمت نهایی: 20,930,000 تومان

تخفیف


2,070,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

GPlus Television Model GTV 65LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,350,000 تومان

قیمت نهایی: 20,069,000 تومان

تخفیف


1,281,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S

GPlus Television Model GTV 58MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,200,000 تومان

قیمت نهایی: 14,580,000 تومان

تخفیف


1,620,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU7130S "55


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU7130S

GPlus Television Model GTV 55LU7130S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,900,000 تومان

قیمت نهایی: 13,410,000 تومان

تخفیف


1,490,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU724S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU724S

GPlus Television Model GTV 50MU724S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,200,000 تومان

قیمت نهایی: 11,224,000 تومان

تخفیف


976,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S

GPlus Television Model GTV 50LU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,730,000 تومان

قیمت نهایی: 10,908,900 تومان

تخفیف


821,101 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S

GPlus Television Model GTV 50LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,490,000 تومان

قیمت نهایی: 10,800,600 تومان

تخفیف


689,400 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N

GPlus Television Model GTV 50LH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,490,000 تومان

قیمت نهایی: 9,205,300 تومان

تخفیف


284,700 تومان

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH614N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH614N

GPlus Television Model GTV 43MH614N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,200,000 تومان

قیمت نهایی: 7,380,000 تومان

تخفیف


820,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH6122B "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH6122B

GPlus Television Model GTV 43LH6122B

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,200,000 تومان

قیمت نهایی: 7,626,000 تومان

تخفیف


574,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N "43


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N

GPlus Television Model GTV 43LH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,890,000 تومان

قیمت نهایی: 7,574,400 تومان

تخفیف


315,600 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B

GPlus Television Model GTV 43LH4122B

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,400,000 تومان

قیمت نهایی: 6,882,000 تومان

تخفیف


518,001 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH414N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH414N

GPlus Television Model GTV 43MH414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,400,000 تومان

قیمت نهایی: 6,734,000 تومان

تخفیف


666,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N

GPlus Television Model GTV 43LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,150,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N "42

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N

GPlus Television Model GTV 42MH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,800,000 تومان

قیمت نهایی: 6,188,000 تومان

تخفیف


612,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH612N "40


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH612N

GPlus Television Model GTV 40LH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,750,000 تومان

قیمت نهایی: 6,615,000 تومان

تخفیف


135,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH412N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH412N

GPlus Television Model GTV 40LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,150,000 تومان

قیمت نهایی: 6,027,000 تومان

تخفیف


123,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N

GPlus Television Model GTV 32MD414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,200,000 تومان

قیمت نهایی: 5,044,000 تومان

تخفیف


156,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

GPlus Television Model GTV 43LU722S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU921S

GPlus Television Model GTV 82LU921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK8100 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK8100

LG Television Model 55SK8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S

GPlus Television Model GTV 82LQ921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T "65

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T

LG Television Model OLED65G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T "77


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T

LG Television Model OLED77W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T

LG Television Model OLED65W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI

LG Television Model OLED65C7GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI

LG Television Model OLED55C7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI

LG Television Model OLED55A7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LW300 "32

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LW300

LG Television Model 32LW300

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI

LG Television Model 49UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI

LG Television Model 55UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI

LG Television Model 65UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI

LG Television Model 43UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI

LG Television Model 49UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI

LG Television Model 75UK71500GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI

LG Television Model 55UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI

LG Television Model 65UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI

LG Television Model 55UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI

LG Television Model 65UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI

LG Television Model OLED65C8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI

LG Television Model OLED55C8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI

LG Television Model OLED65E8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI

LG Television Model OLED55E8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK60300GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK60300GI

LG Television Model 43LK60300GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK63000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK63000GI

LG Television Model 49LK63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK63000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK63000GI

LG Television Model 43LK63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI

LG Television Model 75SK81000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK95000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK95000GI

LG Television Model 65SK95000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
کیفیت تصویر Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI

LG Television Model 65SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI

LG Television Model 55SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI

LG Television Model 49SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK85000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK85000GI

LG Television Model 65SK85000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK85000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK85000GI

LG Television Model 55SK85000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK80000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK80000GI

LG Television Model 55SK80000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK80000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK80000GI

LG Television Model 65SK80000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N

GPlus Television Model GTV 32GD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N

GPlus Television Model GTV 43GH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N

GPlus Television Model GTV 50GH412N

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S

GPlus Television Model GTV 55GU812S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A

GPlus Television Model GTV 40GH412A

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N "65

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N

GPlus Television Model GTV 65GU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S

GPlus Television Model GTV 50GU812S

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S "65


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S

GPlus Television Model GTV 65JU821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N

GPlus Television Model GTV 55JU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N

GPlus Television Model GTV 55JU812N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N "49

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N

GPlus Television Model GTV 49JU812N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N "49

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N

GPlus Television Model GTV 49JU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UM7340 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UM7340

LG Television Model 49UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N

GPlus Television Model GTV 32JD512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N

GPlus Television Model GTV 32JD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S "40


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S

GPlus Television Model GTV 40JH412S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH512N "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH512N

GPlus Television Model GTV 40JH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH512N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH512N

GPlus Television Model GTV 50JH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH412N "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH412N

GPlus Television Model GTV 50JH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH512N "43

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH512N

GPlus Television Model GTV 43JH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH412N "43

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH412N

GPlus Television Model GTV 43JH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UM7340 "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UM7340

LG Television Model 43UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UM7340 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UM7340

LG Television Model 55UM7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK6300 "43

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK6300

LG Television Model 43UK6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED