انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ9250S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ9250S

GPlus Television Model GTV 82LQ9250S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 62,000,000 تومان

قیمت نهایی: 56,420,000 تومان

تخفیف


5,580,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU9250S


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU9250S

GPlus Television Model GTV 82LU9250S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 54,000,000 تومان

قیمت نهایی: 48,600,000 تومان

تخفیف


5,400,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S "82

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S

GPlus Television Model GTV 82KE821S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 48,000,000 تومان

قیمت نهایی: 47,520,000 تومان

تخفیف


480,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ9250S "75


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ9250S

GPlus Television Model GTV 75LQ9250S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 46,000,000 تومان

قیمت نهایی: 43,700,000 تومان

تخفیف


2,300,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S

GPlus Television Model GTV 75LQ921S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 42,000,000 تومان

قیمت نهایی: 40,740,000 تومان

تخفیف


1,260,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75MU722N "75


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75MU722N

GPlus Television Model GTV 75MU722N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 39,000,000 تومان

قیمت نهایی: 35,100,000 تومان

تخفیف


3,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S "65


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S

GPlus Television Model GTV 65LQ721S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S

GPlus Television Model GTV 65MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,000,000 تومان

قیمت نهایی: 22,310,000 تومان

تخفیف


690,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S

GPlus Television Model GTV 58MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 16,200,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55MU732S "55


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55MU732S

GPlus Television Model GTV 55MU732S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,400,000 تومان

قیمت نهایی: 14,938,000 تومان

تخفیف


462,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU7130S "55


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU7130S

GPlus Television Model GTV 55LU7130S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 14,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU722S


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU722S

GPlus Television Model GTV 50MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,700,000 تومان

قیمت نهایی: 11,303,000 تومان

تخفیف


1,397,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU7230S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU7230S

GPlus Television Model GTV 50LU7230S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,200,000 تومان

قیمت نهایی: 10,980,000 تومان

تخفیف


1,220,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU724S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU724S

GPlus Television Model GTV 50MU724S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,200,000 تومان

قیمت نهایی: 11,224,000 تومان

تخفیف


976,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MH512N "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MH512N

GPlus Television Model GTV 50MH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,500,000 تومان

قیمت نهایی: 9,240,000 تومان

تخفیف


1,260,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU7130S "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU7130S

GPlus Television Model GTV 43LU7130S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,500,000 تومان

قیمت نهایی: 8,645,000 تومان

تخفیف


855,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH6122B "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH6122B

GPlus Television Model GTV 43LH6122B

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 8,200,000 تومان

قیمت نهایی: 7,380,000 تومان

تخفیف


820,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B "43


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B

GPlus Television Model GTV 43LH4122B

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,400,000 تومان

قیمت نهایی: 6,660,000 تومان

تخفیف


740,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH414N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH414N

GPlus Television Model GTV 43MH414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,400,000 تومان

قیمت نهایی: 6,660,000 تومان

تخفیف


740,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N

GPlus Television Model GTV 43LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,150,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH612N "40


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH612N

GPlus Television Model GTV 40LH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,750,000 تومان

قیمت نهایی: 6,615,000 تومان

تخفیف


135,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40MH416N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40MH416N

GPlus Television Model GTV 40MH416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,700,000 تومان

قیمت نهایی: 6,097,000 تومان

تخفیف


603,000 تومان

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH412N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH412N

GPlus Television Model GTV 40LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,150,000 تومان

قیمت نهایی: 5,965,500 تومان

تخفیف


184,500 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N

GPlus Television Model GTV 32MD414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,200,000 تومان

قیمت نهایی: 4,836,000 تومان

تخفیف


364,001 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD416N


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD416N

GPlus Television Model GTV 32MD416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,200,000 تومان

قیمت نهایی: 4,732,000 تومان

تخفیف


468,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S

GPlus Television Model GTV 82LQ921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S "65

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S

GPlus Television Model GTV 65KU721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N

GPlus Television Model GTV 32KD612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N

GPlus Television Model GTV 32KD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N

GPlus Television Model GTV 40KH612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N

GPlus Television Model GTV 43KH612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N

GPlus Television Model GTV 50KH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

GPlus Television Model GTV 43LU722S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU722S "58

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU722S

GPlus Television Model GTV 58LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S

GPlus Television Model GTV 65LU721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

GPlus Television Model GTV 65LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU721S "58


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU721S

GPlus Television Model GTV 58LU721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S "65

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S

GPlus Television Model GTV 65LU821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ELED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU722S "55

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU722S

GPlus Television Model GTV 55LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S

GPlus Television Model GTV 50LU721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S

GPlus Television Model GTV 50LU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N

GPlus Television Model GTV 43LH612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N

GPlus Television Model GTV 50LH512N

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD412N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD412N

GPlus Television Model GTV 32LD412N

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD612N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD612N

GPlus Television Model GTV 32LD612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N "42

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N

GPlus Television Model GTV 42MH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N

GPlus Television Model GTV 32GD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N

GPlus Television Model GTV 43GH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N

GPlus Television Model GTV 50GH412N

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S

GPlus Television Model GTV 55GU812S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A

GPlus Television Model GTV 40GH412A

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N "65

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N

GPlus Television Model GTV 65GU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S

GPlus Television Model GTV 50GU812S

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S "65


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S

GPlus Television Model GTV 65JU821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N

GPlus Television Model GTV 55JU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N

GPlus Television Model GTV 55JU812N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N "49

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N

GPlus Television Model GTV 49JU812N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N "49

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N

GPlus Television Model GTV 49JU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD512N

GPlus Television Model GTV 32JD512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD412N

GPlus Television Model GTV 32JD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S "40


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH412S

GPlus Television Model GTV 40JH412S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH512N "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40JH512N

GPlus Television Model GTV 40JH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH512N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH512N

GPlus Television Model GTV 50JH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH412N "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JH412N

GPlus Television Model GTV 50JH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH512N "43

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH512N

GPlus Television Model GTV 43JH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH412N "43

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43JH412N

GPlus Television Model GTV 43JH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32FD512N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32FD512N

GPlus Television Model GTV 32FD512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43FH512N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43FH512N

GPlus Television Model GTV 43FH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50FH512N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50FH512N

GPlus Television Model GTV 50FH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40FH512A "40


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40FH512A

GPlus Television Model GTV 40FH512A

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S

GPlus Television Model GTV 50JU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N

GPlus Television Model GTV 55JU922N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S

GPlus Television Model GTV 55JU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N

GPlus Television Model GTV 50JU922N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD712N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD712N

GPlus Television Model GTV 32JD712N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD612N "32

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32JD612N

GPlus Television Model GTV 32JD612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S "75

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S

GPlus Television Model GTV 75KE921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S

GPlus Television Model GTV 55KU922S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KE821S "55

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KE821S

GPlus Television Model GTV 55KE821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KU722S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KU722S

GPlus Television Model GTV 50KU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU722S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU722S

GPlus Television Model GTV 55KU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE821S "75

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE821S

GPlus Television Model GTV 75KE821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55MQ732S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55MQ732S

GPlus Television Model GTV 55MQ732S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH614N "43

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH614N

GPlus Television Model GTV 43MH614N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LQ721S "55

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LQ721S

GPlus Television Model GTV 55LQ721S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU821S "55

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU821S

GPlus Television Model GTV 55LU821S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ELED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر